FleetSupport - Max support max rabat
Jeg har gennemført udbud til : Horsens- Hedensted- Grenå- Hjørring- Faxe- Ringsted - Fredensborg- Thisted  og Banedanmark , så har du brug for hjælp, kontakt mig.
 
At deltage i en udbudsrunde kræver en indgående viden til selve proceduren.
 
At komme ind på alle de forskellige udbudsformer, vil Kræve et digert værk.
 
Hovedreglen er, hvis det offentlige står foran et samlet indkøb af varer for mere end 200.000 euro skal det proklameres gennem fællesskabets tidende så alle indenfor EU har en mulighed for at byde.
 
Den mest almindelige udbudsform er offentligt udbud uden mulighed for forhandling eller deltagelse ved åbning af budene.
 
Jeg har deltaget i relativt mange udbud gennem tiderne, og har faktisk vundet en del af dem til  virksomhed en jeg var ansat i på det pågældende tidspunkt.
 
Flere virksomheder har ansatte udelukkende til at følge med i, og afgive bud når de dukker op.
 
Hvis ikke man har en smule indsigt i hvordan proceduren foregår, kan det være meget svært at opnå en prækvalifikation.
Jeg kan opnå prækvalifikation for jer
 
Nedenstående er kun ca. 30 % af det samlede materiale.
 
2.2 Udbudsformen Offentlig
 Offentligt udbud gennemføres i henhold til Europa-parlamentets og Rådets direktiv nr.2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.
 
 3.1.2 Spørgsmål
Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.
 
3.1.3 Frist for individuelle spørgsmål ddmmaa, kl.?
 
3.1.4 Frist for besvarelse af individuelle spørgsmål ddmmaa, kl.?
 
03.1.5 Tilbudsfrist
Tilbuddet skal være NN Kommune i hænde senest ddmmaa kl.?
Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem.
 
3.1.11 Åbning af tilbud
Der er ikke adgang til åbningen af tilbud.
 
3.1.12 Forbehold
Der kan ikke tages forbehold i nogen dele af udbudsmaterialet. Såfremt der måtte være punkter i udbudsmaterialet, som er problematiske for tilbudsgiver, skal problemstillingen forelægges som et spørgsmål til NN Kommune inden udløbet af fristen for individuelle spørgsmål. Herefter vil NN Kommune tage stilling til spørgsmålet ved virkning for alle tilbudsgivere.
 
4 Udvælgelseskriterier
Sammen med tilbuddet skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumentation og beskrivelser:
 
Skema til stamdata,
 
bilag 2· Tro og love erklæring om at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13/05/1997 med senere ændringer,
 
bilag 3· Erklæring vedr. skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø,
 
bilag 4· Virksomhedsoplysninger med omsætning og økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår eller hvis virksomheden er blevet etableret senere, de seneste tilgængelige regnskabsår. Bilaget skal være revision påtegnet,
 
bilag 5· Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder organisation og selskabsform.·
 
Tilbudsgiver skal vedlægge kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio.kr.· Aktuel referenceliste over sammenlignelige ydelser.
NN Kommune forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger.
 
5 Tildelingskriterier
Tildeling af kontrakt vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
 
3.1.6 Vedståelsesfrist
Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud indtil den ddmmaa.
 
3.1.7 Sprog
Selve tilbuddet skal være udfærdiget på dansk. Kan eventuelt brochuremateriale og lignende godt være på et andet sprog, men bør ligeledes være på dansk.
NN Kommune forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke er skrevet på dansk.
 
3.1.8 Honorar
Der ydes ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af oplysninger om indholdet heraf.
 
3.1.9 Ejendomsret til modtagne tilbud
Modtagne tilbud er NN Kommunes ejendom og vil efter udbudsforretningens afslutning blive arkiveret i overensstemmelse med reglerne herom.
 
3.1.10 Alternative tilbud
Der er ikke mulighed for at give alternative tilbud.
 
3.1.11 Åbning af tilbud
Der er ikke adgang til åbningen af tilbud.
 
 3.1.12 Forbehold
Der kan ikke tages forbehold i nogen dele af udbudsmaterialet. Såfremt der måtte være punkter i udbudsmaterialet, som er problematiske for tilbudsgiver, skal problemstillingen forelægges som et spørgsmål til NN Kommune inden udløbet af fristen for individuelle spørgsmål. Herefter vil NN Kommune tage stilling til spørgsmålet ved virkning for alle tilbudsgivere.
 
4 Udvælgelseskriterier
Sammen med tilbuddet skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumentation og beskrivelser.
· Skema til stamdata, bilag 2
· Tro og love erklæring om at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13/05/1997 med senere ændringer, bilag 3
· Erklæring vedr. skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø, bilag 4
· Virksomhedsoplysninger med omsætning og økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår eller hvis virksomheden er blevet etableret senere, endseneste tilgængelige regnskabsår.
Bilaget skal være revisionpåtegnet,
 
bilag 5
· Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder organisation og selskabsform.
· Tilbudsgiver skal vedlægge kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring og produktansvarsforsikring
med en dækningssum på minimum 10 mio.kr.
· Aktuel referenceliste over sammenlignelige ydelser
NN Kommune forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger.
 
5 Tildelingskriterier
Tildeling af kontrakt vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
O.S.V
SiteBuilder drevet af  Vistaprint